Artículo Característiques lingüístiques i discursives del text expositiu.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es defineix i caracteritza el discurs acadèmic produït pels estudiants de secundària en l'exposició de coneixements. Com a mostra representativa d'aquest gènere discursiu s'analitzen els textos escrits que constitueixen el Corpus 92. Aquest corpus està format per un total de 630 proves de les PAAU del juny de 1992, corresponents a les matèries no lingüístiques. Es delimita el discurs acadèmic a través de quatre eixos: situació de comunicació i objectiu pragmàtic; seqüències discursives dels components del text; valor que prenen els significats en el text; i tradició lingüística i retòrica que domina en cada disciplina temàtica. Els trets analitzats se centren en tres aspectes concrets: qüestions d'ortografia i presentació; tractament de la informació en els textos acadèmics expositius (ordre, progressió i jerarquització); i qüestions de sintaxi (trets gramaticals que reflecteixen l'objectiu pragmàtic i les seqüències discursives de l'exposició). Aquesta anàlisi permet d'identificar les dificultats que els estudiants han de saber salvar en els diversos estadis implicats en la producció del text acadèmic expositiu.

AUTORES
López Ferrero, Carmen / Atienza Cerezo, Encarna / Battaner Arias, Paz / Pujol Llop, Mario


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37