Artículo Els alumnes investiguen sobre gramàtica: un petit treball de camp estructurat com una seqüència didàctica.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article s'insereix en una línia d'investigació iniciada per Anna Camps sobre l'ensenyament de la gramàtica a través de la recerca i de la interacció. Té el propòsit de mostrar una manera de treballar uns continguts gramaticals a través d'una seqüència didàctica que impliqui, d'una banda, crear situacions de reflexió compartida entre els alumnes i, de l'altra, un canvi de perspectiva en la seva feina: passen de respondre preguntes i resoldre exercicis gramaticals a ser ells els qui formulen preguntes i fan activitats per analitzar què se sap de llengua. Es basa en el supòsit que els alumnes de nivells acadèmics superiors (universitat, batxillerat i, en alguns casos, dels darrers cursos d'ESO), després d'anys i anys d'estudiar llengua, poden ser teòricament considerats com a usuaris ½experts+.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.903,95