Artículo La dimensió digital en situacions escolars de confinament i postconfinament
RESUMEN ARTíCULO

El tancament dels centres escolars durant una quinzena de setmanes a causa de la COVID-19 ha obligat a repensar el paper de les tecnologies digitals, l’organització dels centres i les activitats d’aprenentatge. Hauríem de tenir en compte les lliçons apreses per encarar noves situacions caracteritzades per una presencialitat discontínua. Així doncs, hauríem d’elaborar una diagnosi de la maduresa digital del centre a partir de la qual planificar estratègies. També hauríem de vetllar per reduir la bretxa digital en els entorns més desafavorits i, finalment, hauríem de repensar l’organització de centre, desenvolupant una visió eficient i estratègica, redefinint la comunicació, vetllant pel benestar emocional, donant un enfocament competencial, transversal i globalitzador a l’aprenentatge i fomentant l’autonomia dels aprenents.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83