Artículo L'alumnat d'incorporació tardana: reflexions entorn de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua.
RESUMEN ARTíCULO

L'ensenyament d'una nova llengua comporta uns pressupòsits teòrics i uns plantejaments metodològics que no sempre s'expliciten, però que són subjacents en les activitats proposades. Les dificultats per als ensenyants es fan més patents quan els destinataris són alumnes que s'han incorporat tardanament al sistema educatiu, per als quals la nova llengua és, a més d'una eina bàsica de comunicació, la que els ha de servir de vehicle per assolir uns altres aprenentatges. En aquest article es presenten algunes orientacions, emmarcades per l'enfocament comunicatiu de la llengua, a fi de facilitar al professorat una didáctica que afavoreixi l'ensenyament-aprenentatge del català, atesa la tipologia de l'alumnat d'incorporació tardana que es troba a les nostres aules.

AUTORES
Rancè Jordana, Lluïsa


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37