Artículo Una seqüència per ensenyar a redactar textos.
RESUMEN ARTíCULO

Problemes amb l'ensenyament de la redacció als nostres alumnes? El que és cert és que necessiten una intervenció sistemàtica sobre els processos que condueixen a un ½bon text+. En aquest article es presenta una possible seqüència de treball en l'aula que ajudi a millorar les produccions escrites dels adolescents. En la seqüència es conjuga l'aprenentatge de continguts metalingüístics i metadiscursius amb el desenvolupament de la capacitat per produir textos. Probablement la capacitat per reflexionar sobre la llengua i sobre el discurs té una incidència decisiva en aquesta millora.

AUTORES
Sempere Broch, Joan Vicent


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.824,06